Mines: Kensington Area Gravel Mines, MI

xxxxxxxxx - Green Oak township.