Mine: Iron Mountain Lake Mine, Ishpeming, MI

xxxxxxxxxx