Mine: Lake Sally Iron Mountain Lake Mine, Ishpeming, MI

xxxxxxxxxxx