Location:  Kingsford, MI - Ford Motor Facilities

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX